VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel: No Money No Funny s. r. o
Sídlo: Mariánské nám. 2371, 68801 Uherský Brod
IČ: 09152237
DIČ: CZ09152237

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava právních vztahů mezi zhotovitelem (No Money No Funny s.r.o, IČ: 0915227, se sídlem Mariánské nám. 2371, 68801 Uherský Brod, adresa provozovny Mariánské nám. 2371, 68801 Uherský Brod) a objednatelem jakéhokoliv díla, které souvisí s obchodní činnosti zhotovitele.
Pokud nebude dohodnuto výslovně jinak, jsou tyto podmínky nedílnou součástí každé smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem, bez ohledu na to, zda je daná smlouva uzavřena písemně či jiným způsobem (například na podkladě zaslané e-mailové objednávky). VOP jsou k dispozici na stránkách zhotovitele https://www.tiskarna-ub.cz a odkaz na VOP je součástí obchodní korespondence.

I. Uzavření Smlouvy

1.1 K uzavření smluvního vztahu (dále jen „smlouvy o dílo“) mezi zhotovitelem a objednatelem dochází:
a) podpisem písemné smlouvy o dílo; nebo
b) potvrzením (akceptací) písemné či e-mailové objednávky na zhotovení díla zhotovitelem, a to jakoukoli formou (např. emailem nebo faktickým zahájením výroby).
1.2 Jakoukoliv změnu smluvního vztahu (smlouvy o dílo) mezi zhotovitelem a objednatelem lze provést jen na základě souhlasného projevu vůle obou smluvních stran, a to v písemné formě, nebo prostřednictvím e-mailu.
1.3 Zašle-li zhotovitel objednateli nabídku na zhotovení díla, není odpověď objednatele s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, přijetím nabídky ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, nebo uzavřením smlouvy o dílo, ale pouze novou nabídkou.
1.4 Vypovědět sjednanou smlouvu o dílo či zrušit objednávku potvrzenou zhotovitelem může objednatel i bez uvedení důvodu, ale pouze před tím, než zhotovitel zahájil práce na realizaci díla. V případě jakékoliv výpovědi nebo zrušení objednávky před realizací díla, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli storno poplatek ve výši 10 % z ceny díla. Zaplacením storno poplatku není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

II. Zhotovení díla

2.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré nezbytné podklady pro zhotovení díla v kvalitě použitelné pro jeho řádné zhotovení a ve lhůtách stanovených zhotovitelem. Dále je povinen poskytovat jakoukoliv další nezbytnou součinnost, kterou bude zhotovitel požadovat v souvislosti se specifikací výrobních podkladů, schvalováním korektur a vzorů, či při odběrech hotových děl.
2.2 Neposkytne-li objednatel potřebné podklady a součinnost, vyhrazuje si zhotovitel právo nezahájit či pozastavit zhotovování díla až do doby, kdy obdrží požadované podklady či dojde k požadované součinnosti, přičemž v rámci technických a časových možností zhotovitele se přiměřeně prodlužuje (přinejmenším o dobu prodlení objednatele) i termín pro plnění zhotovitele a takovéto prodloužení termínu plnění není prodlením na straně zhotovitele. V takovém případě zařadí zhotovitel objednanou zakázku díla do nejbližšího volného termínu podle kapacitních možností a není odpovědný za prodlení.
2.3 V případě, kdy dojde k nezahájení či pozastavení zhotovování díla z důvodu prodlení na straně objednatele (zejména včasné nedodání tiskových podkladů) nebo z důvodu dodání chybných podkladů objednatelem, bude toto nezahájení či pozastavení zhotovování díla v původně zhotovitelem plánovaném čase považováno za prostoj a objednatel bude za způsobení prostoje povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši odpovídající 50% z dohodnuté ceny díla nevytištěného pro prodlení/chybné podklady objednatele. Objednatel dále odpovídá za veškerou škodu (včetně nákladů na právní zastoupení) způsobenou zhotoviteli prostojem z důvodů na straně objednatele a vymáháním výše uvedené smluvní pokuty.
2.4 Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že požaduje změnu díla z důvodu, že jím dodané podklady byly chybné, a již byla zahájena příprava vytištění díla podle původních podkladů, popř. část díla již byla vytištěna, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vedle plné ceny výtisků zhotovených dle chybných podkladů i ostatní vícenáklady spojené se změnou díla (zejména použitý materiál a náklady na provoz strojů nutné pro přípravu tisku apod.)
2.5 V případě, že objednatel požaduje zhotovení díla na základě podkladů či pokynů, které se ukáží jako nevhodné, neúplné či nesprávné (byť i dodatečně), je zhotovitel oprávněn, nikoliv však povinen, objednatele na tuto skutečnost upozornit. V případě, že zhotovitel tuto skutečnost zjistí a vyzve objednatele k nápravě, je objednatel povinen dodat úplné a správné podklady nejpozději v termínu určeném zhotovitelem nebo bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele. Trvá-li objednatel na provedení díla dle původních pokynů či podkladů, nebo nevyjde-li jejich nevhodnost či nesprávnost najevo ještě před zahájením provádění díla, zhotovitel dílo provede, přičemž ale neodpovídá za vady díla, prodlení či škody způsobené použitím těchto nevhodných podkladů nebo pokynů.
2.6 V případě, že se vyskytnou v podkladech nebo při provádění díla zhotovitelem nejasnosti, které nelze odstranit profesionálními znalostmi zhotovitele, je zhotovitel oprávněn žádat objednatele o součinnost a potřebná vysvětlení a k tomu poskytnout lhůtu. V případě vzniku sporu o včasné plnění se započítává tato lhůta ve prospěch termínů pro plnění závazků zhotovitele.
2.7 Objednatel plně odpovídá za obsahovou stránku díla, která vychází z jím dodaných podkladů. Má-li dílo vytvořené zhotovitelem obsahovat kopii jakýchkoliv děl chráněných autorským právem, či jiným právem duševního vlastnictví, je objednatel povinen zabezpečit, že užití těchto děl je oprávněné a že nedojde k porušení práv třetích osob či zákona. Objednatel prohlašuje, že disponuje platnou licencí k užití, rozmnožování a rozšiřování autorských a obdobných děl obsažených v podkladech pro tisk. Zhotovitel není povinen zkoumat a nenese odpovědnost za to, zda obsahová stránka díla je správná a zda je v souladu s právními předpisy, či nezasahuje do práv třetích osob. Zhotovitel dále nenese odpovědnost za případné neoprávněné užití ochranných známek, logotypů, copyrightů, či autorských děl v dodaných podkladech.

III. Dodací podmínky

3.1 Nedohodnou-li se zhotovitel a objednatel na způsobu úhrady a přepravy zhotoveného díla, platí, že přepravu zajišťuje a hradí objednatel. Bude-li přepravu díla zajišťovat zhotovitel, budou náklady na přepravu přeúčtovány objednateli. Zajišťuje-li dopravu zhotoveného díla zhotovitel, je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli veškeré nezbytné informace pro dodání, zejména přesnou specifikací místa a jméno osoby, která je dílo jménem objednatele oprávněna převzít. Není-li tato osoba určena, je zhotovitel oprávněn předat dílo jakémukoliv zaměstnanci objednatele v místě dodání.
3.2 Místo dodání zhotoveného díla je závislé na dohodě smluvních stran ohledně zajištění jeho přepravy. Není-li takové dohody, popř. zajišťuje-li přepravu objednatel, je místem dodání provozovna zhotovitele, nacházející se na adrese Mariánské nám. 2371, 68801 Uherský Brod.
3.3 Objednatel je povinen dílo převzít, a to s výhradami, nebo bez výhrad. Dokladem o převzetí je dodací list potvrzený objednatelem, zástupcem či zaměstnancem objednatele, potvrzení dopravce o převzetí díla k přepravě nebo potvrzené převzetí daňového dokladu – faktury.
3.4 Nezajistí-li objednatel převzetí díla z provozovny zhotovitele (je-li místem plnění) nejpozději v pracovní den následující po dohodnutém dnu dodání (např. dle sjednaného harmonogramu), je dodávka splněna uskladněním v prostorách zhotovitele. Dále bude účtováno skladné ve výši 10,- Kč za dílo a započatý den skladování díla. V okamžiku uskladnění zboží u zhotovitele přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele. V případě, že objednatel neodebere zhotovené dílo nebo jeho část nejpozději do 60-ti dnů ode dne sjednaného dodání, je zhotovitel oprávněn k tomu, aby vyrobené dílo sám prodal třetí osobě nebo jiným způsobem zlikvidoval. Peněžní prostředky získané z prodeje budou započteny oproti vyúčtovanému skladnému, případně oproti jiným splatným závazkům objednatele vůči zhotoviteli, včetně sjednané ceny za provedené dílo.
3.5 V případě, že je zhotovitel objednatelem pověřen dodat dílo do místa plnění mimo provozovnu zhotovitele a objednatelem nebo osobou zmocněnou objednatelem nebude dílo převzato nebo bude předání díla jinak zmařeno, uskladní zhotovitel dílo ve své provozovně a ohledně dodání, uskladnění, přechodu nebezpečí, možnosti prodeje či likvidace a zápočtu platí obdobné ujednání, jako dle předchozího odstavce. Mimo to bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady marné dodávky a vzniklou škodu.
3.6 V případě prodlení s dodáním díla z důvodu výhradně na straně zhotovitele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z ceny díla nebo jeho části, se kterou je zhotovitel v prodlení. Objednatel ale nemá ze stejného důvodu souběžný nárok na náhradu škody.
3.7 Nebezpečí škody na věci (díle) přechází na objednatele okamžikem převzetí objednatelem (jeho zástupcem, zaměstnancem nebo třetí osobou jím určenou, nebo přítomnou v místě dodání) nebo předáním zboží prvnímu dopravci objednatele. V případě prodlení s převzetím díla, přechází nebezpečí škody na věci prvním dnem prodlení, či uskladněním dle odst. 4 tohoto článku.

IV. Cena díla a platební podmínky

4.1 Zhotovitel po předání díla či jeho jakékoliv dokončené části vystaví řádný daňový doklad – fakturu, jejíž splatnost činí (není-li mezi stranami sjednáno jinak) 7 dní od vystavení. K ceně díla bude připočtena DPH podle aktuálně platné výše. Náklady vzniklé v souvislosti s dodatečnými změnami požadovanými objednatelem budou vyúčtovány zvlášť. Náklady na přepravu zahrnují jednorázové zaslání na dodací adresu uvedenou objednatelem.
4.2 Za uhrazenou se faktura nebo zálohová faktura považuje v den připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele, v den přijetí hotovosti do pokladny zhotovitele, nebo den vystavení oboustranně odsouhlaseného zápočtu.
4.3 Zhotovitel je oprávněn vyžadovat zaplacení přiměřené zálohy před započetím realizace díla.
4.4 V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky vyplývající z nebo související se smlouvou o dílo, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
4.5 V případě prodlení s placením je zhotovitel dále oprávněn, aniž by tím porušil jakékoliv ustanovení smlouvy o dílo, dle své úvahy kdykoliv nezahájit výrobu objednaného díla nebo tuto výrobu úplně nebo částečně zastavit a/nebo dílo nepředat objednateli, a to až do okamžiku úplného zaplacení částky, se kterou je objednatel v prodlení. Stejné oprávnění má zhotovitel vůči osobám ovládaným objednatelem a dílům, které si tyto osoby objednaly. Veškeré lhůty vyplývající pro zhotovitele ze smlouvy o dílo se automaticky prodlužují, a to v rozsahu odpovídajícímu prodlení objednatele s placením, vždy však nejméně tak, aby byl zhotovitel s ohledem na jeho technické možnosti a smluvní povinnosti vůči jiným osobám schopen objednané dílo vyrobit a dodat. Pro vyloučení všech pochybností se stanovuje, že zhotovitel není zodpovědný za jakoukoliv možnou škodu, která by objednateli mohla vzniknout na základě nezahájení nebo úplného či částečného zastavení výroby objednaného díla nebo jeho nepředání objednateli, a to vše v důsledku prodlení objednatele s placením dle tohoto článku.
4.6 Objednatel není oprávněn provádět jednostranný zápočet jakýchkoliv svých pohledávek vůči zhotoviteli oproti pohledávkám zhotovitele vůči němu vyplývajícím ze smlouvy o dílo.
4.7 Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně všech dalších poplatků, které musí objednatel zaplatit. Objednatel má možnost seznámit se s cenou před podáním objednávky. Po dokončení objednávky dostane objednatel podklady k úhradě objednávky ze systému a také e-mailem. Zhotovitel zasílá faktury poštou, prostřednictvím e-mailu nebo osobním předáním objednateli, jeho zástupci či zaměstnanci objednatele. Objednatel objednávkou vyslovuje souhlas s tímto způsobem předávání faktur. Faktura není podmínkou splatnosti pohledávky.

V. Reklamační řád

5.1 Reklamační řád upravuje práva a povinnosti zhotovitele a objednatele vyplývající z vad, které se vyskytly na díle. Odpovědnost za vady a z ní vyplývající práva a povinnosti se liší v závislosti na tom, zda je objednatelem podnikatel, který uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, nebo zda je objednatelem osoba, která smlouvu neuzavírá v rámci své podnikatelské činnosti – spotřebitel.
5.2 Odpovědnost za vady v případě, kdy je objednatelem podnikatel, který smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.
a) Zhotovitel odpovídá za vady díla, pokud se na díle vyskytnou. Na práva a povinnosti zhotovitele a objednatele se aplikují ustanovení občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel záruku za jakost neposkytuje.
b) Objednatel je povinen oznámit vady zhotoviteli nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí díla. Objednatel v tomto reklamačním oznámení popíše vady díla a rozsah svých reklamačních nároků. Po uplynutí 7 dnů ode dne převzetí díla nemá objednatel právo na uplatnění jakýchkoli vad díla.
c) Zhotovitel se k reklamačnímu oznámení vyjádří ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Objednatel může být vyzván k zaslání díla zhotoviteli za účelem posouzení vad díla nebo k zaslání fotodokumentace vad díla. Lhůta k vyřízení reklamačního oznámení se prodlužuje o dobu, po kterou nebudou příslušné podklady pro posouzení vad díla objednatelem předloženy. Zhotovitel není povinen akceptovat reklamační oznámení, pokud objednatel odmítne předložit zhotoviteli příslušné podklady pro posouzení vad díla.
5.3 Odpovědnost za vady v případě, kdy je objednatelem osoba, která smlouvu neuzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.
a) Zhotovitel odpovídá za vady díla, pokud se na díle vyskytnou. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo má vlastnosti, které byly ujednány ve smlouvě, a chybí-li takové ujednání, vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu díla. Zhotovitel odpovídá za to, že se dílo hodí k účelu, který pro jeho použití zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle používá, dílo odpovídá jakostí a provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení dle smluveného vzorku nebo předlohy sjednána, je v odpovídajícím množství.
b) Nemá-li dílo výše uvedené vlastnosti, může objednatel požadovat i dodání nového díla bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části díla, může objednatel požadovat jen výměnu části; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového díla, nebo výměnu části má objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dílo řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má objednatel i právo od smlouvy odstoupit.
c) Neodstoupí-li objednatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového díla bez vad, na výměnu jeho části nebo na opravu díla, může požadovat přiměřenou slevu.
d) Právo z vadného plnění objednateli nenáleží, pokud objednatel před převzetím díla věděl, že dílo má vadu, anebo pokud objednatel vadu sám způsobil.
e) Odstoupení od smlouvy je vůči zhotoviteli účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno, pokud jsou splněny zákonné podmínky pro odstoupení. V takovém případě se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny si vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. Objednatel je v takovém případě povinen vrátit zhotoviteli dílo, které převzal.
f) Objednatel uplatní vady přímo u zhotovitele. Objednatel je povinen doložit, že reklamované dílo bylo dodáno zhotovitelem. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zhotovitel a objednatel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se objednateli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči objednateli.
g) Objednatel je povinen předat dílo k reklamaci kompletní. Pokud je kompletnost díla nezbytná pro posouzení reklamované vady nebo k jejímu odstranění, nezačne běh lhůty dříve, než dodáním chybějící části díla.
h) Objednatel obdrží potvrzení zhotovitele o přijetí díla na základě reklamačního oznámení. Objednatel je povinen do reklamačního oznámení uvést veškeré požadované údaje, jejichž správnost a úplnost potvrdí svým podpisem (obsah reklamace, požadovaný způsob vyřízení reklamace, údaje o objednateli).
i) Objednatel bude o vyřízení reklamace informován zhotovitelem způsobem, který si objednatel zvolí v reklamačním oznámení. Objednatel je povinen si převzít dílo, které bylo předmětem reklamace.
j) Práva z odpovědnosti za vady díla se nevztahují zejména na případy, kdy vada díla nebo jeho poškození vzniklo neodbornou manipulací, montáží nebo instalací, mechanickým poškozením, nesprávným užíváním, v důsledku opotřebení běžným opakovaným užíváním, v důsledku povětrnostních podmínek nebo chemických či mechanických vlivů, které na dílo působily, a které neodpovídají podmínkám pro užívání díla vyplývajícím z jeho povahy.
5.4 V důsledku technologických postupů při výrobě a úpravě díla nejsou za vady díla považovány následující skutečnosti:
a) Chybějící shoda barevnosti díla (výtisku) s obrazem na monitoru zařízení způsobená rozdíly mezi technologií tisku a metodou zobrazování barev monitory zařízení.
b) Při procesu tisku jsou používány různé tiskařské stroje, mezi nimiž existují rozdíly při zobrazování některých barev. V důsledku této skutečnosti se při tisku na různých strojích mohou objevit nepatrné rozdíly v barevnosti. Tyto rozdíly nejsou vadou díla.
5.5 Zhotovitel neodpovídá za vady na díla, které vznikly v důsledku jednání či opomenutí třetích osob (objednatele, kurýrní služby atd.).
5.4 Objednatel je povinen uplatnit reklamaci písemně (e-mail, fax, dopis) v sídle zhotovitele na adrese:
– No Money No Funny s.r.o, Mariánské nám. 2371, 688 01 Uherský Brod
– email: tisk@tiskarna-ub.cz
Nelze uplatnit reklamaci, která spočívá pouze v tom, že objednatel nezohlednil pokyny týkající se předpokladů pro tisková data. To platí zejména pro tiskoviny, jejichž základem jsou barvy RGB, u nichž je příliš nízké rozlišení nebo jsou použity druhy písma (fonty), které nejsou pevnou součástí dokumentu. Drobné barevné odchylky nejsou považovány za vadu. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné zhotovitelem v minulosti.
5.5 Má-li dílo vady, má objednatel nárok na odstranění vady dodáním nových výtisků díla, odstranění vady opravou již vytištěných výtisků díla (za předpokladu, že oprava je možná a není nepřiměřeně nákladná), nebo na přiměřenou slevu z ceny díla. Je-li reklamace vady vyřešena jedním z výše uvedených způsobů, nemá objednatel souběžný nárok na náhradu škody způsobené reklamovanou vadou díla.
5.6 Pokud objednatel zvolí v rámci nároků plynoucích z vad díla dodání opravených nebo nových výtisků díla, budou tyto výtisky dodány za obdobných dodacích podmínek jako původní dílo (zejména s ohledem na lhůty, způsob a místo dodání).
5.7 Jestliže se ukáže, že vady jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat dodání nových výtisků, nebo přiměřenou slevu, oznámí-li to zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel tuto skutečnost oznámí. Pokud tak neučiní, je volba způsobu řešení reklamace na zhotoviteli.
5.8 Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě po obdržení oprávněné reklamace neodstraní vady díla, nebo nedodá nové výtisky díla, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla odpovídající ceně vadných výtisků díla.
5.9 Reklamace nemá vliv na povinnost zaplatit celou cenu objednaného díla. Objednatel nemá při reklamaci právo zadržovat jakoukoli část ceny díla.

VI. Odstoupení a náhrada škody

6.1 Dojde-li k podstatnému porušení smlouvy o dílo, má dotčená strana právo od smlouvy odstoupit ke dni, kdy odstoupení bude doručeno druhé smluvní straně a požadovat náhradu škody, která jí tím vznikla. Porušení smlouvy je podstatné zejména v těchto případech:
a) je-li minimálně 30% díla dodáno se závažnými vadami, které neumožňují jeho použití pro určený účel, a zároveň není možné tyto vady odstranit, protože již při zhotovování díla bylo evidentní, že vzhledem k okolnostem nepřipadá pozdější dodání díla bez vad v úvahu;
b) je-li objednatel v prodlení s úhradou dohodnuté ceny díla nebo s předáním podkladů potřebných pro zhotovení díla o více než 7 dnů, nebo
c) došlo k podstatnému porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo, které bylo písemně vytknuto a k jehož odstranění byla poskytnuta přiměřená lhůta.
6.2 Náhrada škody způsobené porušením smluvních povinností nebo vadou díla se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel je ovšem povinen hradit objednateli pouze skutečnou škodu, nikoliv však nepřímé či následné škody a ušlý zisk. V souvislosti s nároky na náhradu škody není objednatel oprávněn zadržovat jakékoliv platby, které je povinen uhradit zhotoviteli dle jednotlivých smluv o dílo, či takovéto nároky započítávat na platby za jiné díla zhotovená zhotovitelem.
6.3 Zhotovitel se zprostí povinnosti plnit závazky ze smluv, jakož i odpovědnosti za škodu v případě, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, či nastaly skutečnosti vylučující jeho odpovědnost. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku či za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje mimo jiné: živelná pohroma, stávka, dlouhodobé přerušení dodávek energií, selhání techniky, epidemie, zásahy orgánů veřejné správy, apod.
6.4 Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy
– o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a zhotovitel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
– o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a zhotovitel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Toto právo se dále nevztahuje na objednatele, kteří dílo objednali osobně v provozovně zhotovitele, tedy prostřednictvím osobního odběru bez ohledu na skutečnost, zda zboží objednali prostřednictvím komunikace na dálku či nikoliv. Nejedná-li se o případ uvedený shora či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být zhotoviteli prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí díla, a to na adresu provozovny zhotovitele či na adresu elektronické pošty zhotovitele.

VII. Informace poskytované spotřebiteli

7.1 Zhotovitelem je No Money No Funny s.r.o, IČ: 0915227, se sídlem Mariánské nám. 2371, 68801 Uherský Brod, adresa provozovny Mariánské nám. 2371, 68801 Uherský Brod. Adresa pro doručování elektronické pošty je tisk@tiskarna-ub.cz.
7.2 Předmět činnosti zhotovitele je zejména o tiskařské služby a výrobky dle individuálních požadavků objednatelů. Specifikace jednotlivých druhů činností je uvedena na internetových stránkách zhotovitele.
7.3 Cena je uvedena na internetových stránkách zhotovitele pod záložkou „Ceník“. Cena je uváděna bez DPH i s DPH. Související náklady s dodávkou jsou balné, náklady na doručení kurýrní službou, náklady související se způsobem platby ceny, cena za korekci grafického návrhu (pokud je zhotovitelem poskytnuta) a cena za úpravu potřebných podkladů (pokud je zhotovitelem poskytnuta). Výše jednotlivých nákladů je specifikována v příslušných ustanoveních VOP a na internetových stránkách zhotovitele.
d) Způsob platby je uveden v čl. IV VOP. Způsob dodání je uveden v čl. III VOP.
e) Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a dalších podmínkách pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v čl. V. VOP.
f) Závazky z uzavřené smlouvy jsou účinné do doby ukončení smlouvy. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo v důsledku jiné právní skutečnosti předvídané právními předpisy. Podmínky odstoupení od Smlouvy jsou uvedeny v čl. VI VOP.
g) Objednatel nehradí žádné náklady komunikace na dálku, které by se lišily od základní sazby (náklady na připojení k internetu, telefonní poplatky).
h) Pokud zhotovitel bude s ohledem na obsah objednávky požadovat zálohovou platbu, bude o této skutečnosti objednatel informován spolu s cenovou kalkulací.
i) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy, a to za splnění zákonných podmínek. Informace o právu objednatele, který je spotřebitelem, na odstoupení od smlouvy a veškeré informace s tím související jsou uvedeny v čl. VI. VOP.

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1 Zhotovitel uchovává veškeré údaje o objednatelích v souladu s platnými právními předpisy České republiky, a to zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“).
8.2 V souvislosti s poskytováním svých služeb objednatelům může dojít ze strany zhotovitele ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:
a) základní osobní údaje – jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, název obchodní firmy, IČO, DIČ, sídlo nebo místo podnikání, zástupce objednatele, fakturační adresa, bankovní spojení, podpis,
b) kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa,
c) údaje o službě nebo zboží a chování objednatele – druh a specifikace služby nebo zboží, cena, objem, podklady objednatele pro zboží.
Zhotovitel zpracovává osobní údaje ručně nebo automatizovaně.
8.3 Rozsah zpracování osobních údajů závisí zejména na rozsahu požadavků objednatele. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje z následujících důvodů:
a) z důvodu plnění smlouvy (např. zaslání díla, komunikace se objednatelem, vyúčtování za poskytnuté služby),
b) z důvodu plnění zákonných povinností (např. daňové povinnosti, povinnosti uložené zvláštními právními předpisy),
c) z důvodu ochrany oprávněných zájmů zhotovitele (např. vymáhání nezaplacené ceny díla, evidence dlužníků).
Ke zpracování osobních údajů z těchto důvodů zhotovitel nepotřebuje souhlas objednatele. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy a z důvodu plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Proti zpracování osobních údajů z důvodu ochrany oprávněných zájmů zhotovitele může objednatel podat námitku.
8.4 Osobní údaje jsou zpracovávány zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro jejich dosažení nebo po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Po uplynutí příslušné doby jsou osobní údaje smazány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou následující:
– Pokud má objednatel splněny veškeré své závazky vůči zhotoviteli, zpracovává zhotovitel osobní údaje po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy.
– V případě poskytnutí záruční doby na dílo zhotovitel zpracovává osobní údaje po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby.
– V případě jednání se zájemcem o uzavření smlouvy, který však neuzavřel se zhotovitelem smlouvu, je zhotovitel oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu 3 měsíců od posledního jednání s tímto zájemcem.
– Faktury vystavené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uchovává zhotovitel po dobu 10 let od vystavení. Taktéž jsou uchovávány i ostatní listiny souvisejícím s fakturami z důvodu povinnosti prokázat právní důvod vystavení faktury.
– V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla zhotovitel uchovává osobní údaje po dobu 4 let od uhrazení dluhu z důvodu oprávněného zájmu zhotovitele.
8.5 Zhotovitel nezpracovává osobní údaje pro obchodní a marketingové účely.
8.6 Zhotovitel je povinen předávat osobní údaje správním orgánům, státním úřadům, soudům a jiným orgánům státní moci na základě povinností stanovených zvláštními právními předpisy.
8.7 Zhotovitel využívá při své činnosti specializované služby jiných osob, které mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Tyto osoby zpracovávají osobní údaje pouze dle pokynů zhotovitele. Jedná se zejména o činnost kurýrních služeb (dodávky), advokátů, účetních, auditorů a správců IT systémů. Zpracovatelé jsou na území České republiky a států Evropské unie. Zpracovatelům jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu za účelem poskytnutí konkrétní specializované služby.
8.8 Objednatel má jako subjekt údajů následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům:
a. potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje,
b. informace o účelu zpracovávání, příjemcích, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době zpracování,
c. informace o právech Zákazníka jako subjektu údajů a o právu vznést námitky,
d. informace o právu podat stížnost dozorovému úřadu,
e. možnost získat kopii osobních údajů,
b) právo na opravu osobních údajů,
c) právo na výmaz osobních údajů – toto právo lze uplatnit tehdy, pokud zhotovitel neprokáže důvod zpracování osobních údajů,
d) právo na omezení zpracování – pokud dojde ze strany objednatele k namítnutí vad při zpracování osobních údajů zhotovitelem, je objednatel oprávněn podat podnět na omezení zpracování do doby vyřízení sporné záležitosti,
e) právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování,
f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu zhotovitele,
g) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz), pokud bude mít objednatel za to, že zhotovitel porušuje zásady nakládání s osobními údaji.
Pokud chce objednatel tato práva uplatnit, musí se obrátit na zhotovitele, jehož kontaktní údaje jsou obsaženy v čl. VI. VOP. Práva může objednatel uplatnit pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž není pochybností o tom, že skutečně patří objednateli. Zhotovitel nezřídil funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní vztahy se řídí českým právem a jeho rámci především Občanským zákoníkem.
9.2 Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli jakoukoli změnu identifikačních údajů bez zbytečného odkladu poté, co změna nastala. Nesplní-li objednatel tuto povinnost, zhotoviteli vzniká právo na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti objednatelem.
9.3 Veškeré informace, které se objednatel dozví, a veškeré dokumenty, které získá v souvislosti se smlouvou o dílo, jsou považovány za důvěrné a obchodní tajemství zhotovitele a objednatel je povinen zachovávat o nich mlčenlivost a nezpřístupnit tyto informace či dokumenty žádné třetí osobě či veřejnosti, a to ani po ukončení smluvního vztahu se zhotovitelem. Za porušení této povinnosti nejsou považovány případy, kdy tyto informace sdělí v rámci plnění své zákonné povinnosti, či je sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost zachovávat o nich mlčenlivost.
9.4 Nad rámec výslovných ustanovení smlouvy o dílo nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi objednatelem a zhotovitelem.
9.8 Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy o dílo nebo těchto VOP neplatným, zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy o dílo obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.
9.9 Veškeré spory vzniklé z uzavřené smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány soudy České republiky podle právního řádu České republiky.
9.10 Zhotovitel si vyhrazuje právo VOP kdykoliv měnit a doplňovat, přičemž změně VOP jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na webové adrese zhotovitele https://www.tiskarna-ub.cz.
9.11 Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 10. 12. 2019.