Obchodní podmínky – mobilní paušál

zajišťovatele ke Smlouvě o zajišťování telekomunikačních služeb se speciální nabídkou „NMNF T-M“ (dále jen OP)

Zajišťovatel:               

No Monery No Funny s.r.o

se sídlem Vazová 2511, 688 01 Uherský Brod

IČ: 09152237, DIČ: CZ09152237

Mail: pausaly@tiskarn-ub.cz

Tel: 776 066 330, 777 480 770

 1. Pokud není dále stanoveno jinak, práva a povinnosti smluvních stran se vedle Smlouvy o zajišťování telekomunikačních služeb se speciální nabídkou NMNF T-M (dále také jen „Smlouva“) řídí Všeobecnými podmínkami společnosti T – mobile Czech Republic a.s. (dále jen VP), Podmínkami zpracování osobních, identifikačních a provozních podmínek a lokalizačních údajů účastníků společnosti T – mobile Czech Republic a.s. (dále jen PZ), Obchodními podmínkami přenesení čísla společnosti T – mobile Czech Republic a.s. (dále jen OPPČ), Obchodními podmínkami platebních služeb společnosti T – mobile Czech Republic a.s. (dále jen OPPS) a Ceníkem tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky, vyjma položek uvedených ve Speciální nabídce (dále jen „Ceník“), vše v aktuálním znění včetně dokumentů, na něž je těmito dokumenty odkazováno.  Pokud se v uvedených dokumentech hovoří o „T – mobile“ rozumí se tím „Zajišťovatel“, „poskytováním“ se rozumí „zajišťování, resp. zprostředkování“, „Účastníkem“ se rozumí „Objednatel“, „Účastnickou smlouvou“ se rozumí „Smlouva o zajišťování telekomunikačních služeb se speciální nabídkou NMNF T–M“ a „Ceníkem“ se rozumí „Ceník ve spojení se Speciální nabídkou“.
 2. Bod 2.4. a bod 9.1 VP se nepoužije.
 3. Pokud je součástí speciální nabídky NMNF T–M poskytnutí telekomunikačního zařízení např. telefon, modem apod. (zařízení uvedeno v čl. II odst. 1 Smlouvy položka „Ostatní služby“), zavazuje se Zajišťovatel poskytnout toto zařízení Objednateli při uzavření Smlouvy za zvýhodněnou cenu uvedenou ve Smlouvě. V případě, že v průběhu trvání Smlouvy dojde k přerušení poskytování Služeb z důvodů vzniklých na straně Objednatele nebo dojde ze stejných důvodů k výpovědi Smlouvy nebo bude z důvodů vzniklých na straně Objednatele Speciální nabídka ukončena jiným způsobem, je Objednatel povinen uhradit zajišťovateli rozdíl mezi zvýhodněnou cenou a běžnou cenou zařízení.
 4. Je-li Objednatel právnickou osobou, fyzická osoba, která jménem nebo za Objednatele Smlouvu uzavírá (dále jen ručitel), přebírá podpisem Smlouvy ručitelský závazek za veškeré závazky Objednatele vyplývající ze Smlouvy, pokud tento je nesplní řádně a/nebo včas. Ručitel je povinen plnit z titulu ručení bez zbytečného odkladu poté, co bude k plnění Zajišťovatelem vyzván.
 5. Je-li Objednatel spotřebitelem, podpisem Smlouvy vyjadřuje a potvrzuje, že mu byly s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele. Aktivací SIM karty či zahájením čerpání služeb vyjadřuje Objednatel výslovnou žádost k zahájení poskytování služeb, a to i před uplynutím 14 denní lhůty od uzavření smlouvy, po kterou má jako spotřebitel možnost i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory. Pokud v této lhůtě Objednatel od Smlouvy odstoupí po zahájení poskytování služeb, služby již využité je povinen uhradit.
 6. Je-li Objednatel spotřebitelem, je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, oprávněn řešit spory vyplývající ze smlouvy i mimosoudně, a to v případě sporu týkajícího se služeb elektronických komunikací u Českého telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz), v případě sporu týkajícího se poskytování finančních služeb u Finančního arbitra (www.finarbitr.cz) a v případě ostatních sporů pak u České obchodní inspekce (www.coi.cz).
 7. Oznámení Objednatele, že trvá na ukončení smlouvy, musí obsahovat označení Objednatele, telefonní číslo, kterého se oznámení týká, datum uzavření Smlouvy a uvedení některého z následujících způsobů dalšího využití telefonního čísla:
  1. O DALŠÍ VYUŽITÍ ČÍSLA NEMÁM ZÁJEM – v tomto případě bude číslo ke dni zániku Smlouvy zrušeno bez náhrady.
  1. ŽÁDÁM O PŘENOS ČÍSLA K JINÉMU OPERÁTOROVI – v tomto případě je Objednatel povinen Zajišťovateli nejdříve 10 dnů před datem zániku Smlouvy sdělit aktuální přenosový kód, který mu bude sdělen operátorem, ke kterému Objednatel hodlá své číslo přenést. Zajišťovatel upozorňuje Objednatele, že platnost přenosového kódu je 60 dní. Zajišťovatel je povinen číslo Objednatele uvolnit nejpozději ke dni zániku Smlouvy. Do doby přenosu čísla se Zajišťovatel zavazuje poskytovat Objednateli služby v rozsahu a za podmínek sjednaných Smlouvou a Objednatel se zavazuje uhradit Zajišťovateli cenu za poskytované služby ve výši sjednané ve Smlouvě.
  1. ŽÁDÁM O PŘEVEDENÍ ČÍSLA NA PŘEDPLACENOU (DOBÍJECÍ) KARTU – jako datum lze určit nejdříve první pracovní den následující po zániku Smlouvy. Do doby převedení čísla na předplacenou kartu se Zajišťovatel zavazuje poskytovat Objednateli služby v rozsahu a za podmínek sjednaných Smlouvou a Objednatel se zavazuje uhradit Zajišťovateli cenu za poskytované služby ve výši sjednané ve Smlouvě. Zajišťovatel v této souvislosti Objednatele upozorňuje, že v posledním vyúčtování mu bude účtována nad rámec poskytnutých služeb také částka 20,- Kč, která mu bude jako základní kredit poskytnuta na předplacené kartě.
  1. ŽÁDÁM O PŘEVEDENÍ ČÍSLA NA JINÉHO ÚČASTNÍKA U OPERÁTORA – v takovém případě zajišťovatel nejpozději 5 dnů před datem zániku Smlouvy odešle Objednateli řádně vyplněný formulář se souhlasem k převedení čísla. Do doby převedení čísla na jiného účastníka se Zajišťovatel zavazuje poskytovat Objednateli služby v rozsahu a za podmínek sjednaných Smlouvou a objednatel se zavazuje uhradit Zajišťovateli cenu za poskytované služby ve výši sjednané ve Smlouvě.

V případě, že oznámení Objednatele nebude obsahovat náležitosti uvedené výše, Smlouva bude automaticky prodloužena podle ustanovení čl. III Smlouvy.

 • V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny za služby poskytované Zajišťovatelem delším než 30 dnů, je Zajišťovatel oprávněn okamžitě zastavit poskytování veškerých služeb. O zastavení služeb je Zajišťovatel povinen Objednatele informovat minimálně 3 pracovní dny před jejich zastavením. Objednatel svým podpisem Smlouvy o zajišťování telekomunikačních služeb se speciální nabídkou „NMNF T- M“ vyjadřuje s možností zastavení poskytování služeb Zajišťovatelem výslovný souhlas. O prodlení s úhradou ceny za služby poskytované Zajišťovatelem či o zastavení služeb je oprávněn Zajišťovatel informovat Objednatele formou textové zprávy (sms) na telefonní čísla uvedená ve Smlouvě.
 • Objednatel svým podpisem Smlouvy o zajišťování telekomunikačních služeb se speciální nabídkou „NMNF T- M“ vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu těchto OP.
 • Zajišťovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Zajišťovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.
 • Dle čl. 4 odst. 1 GDPR se osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („vy“ nebo „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Zajišťovatel zpracovává osobní údaje, které mu poskytl Objednatel nebo údaje, které Zajišťovatel získal na základě plnění objednávky Zajišťovatele.
 • Zajišťovatel zpracovává identifikační a kontaktní údaje Objednatele a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
  • Zákonným důvody pro zpracování osobních údajů jsou nebo mohou být např. plnění smlouvy (nejčastěji vyřizování objednávky) mezi Objednatelem a Zajišťovatelem, či provedení opatření Zajišťovatelem před uzavřením takové smlouvy, úkony bezprostředně s plněním smlouvy související a plnění práv a povinností ze smluvního vztahu přímo vyplývající. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, protože bez nich není možné smlouvu uzavřít a tedy ani ze strany správce plnit.
 • Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Objednatel svým podpisem dává zároveň výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů k následujícím účelům:
  • Splnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nejčastěji vyřízení objednávky, a zákonné povinnosti z plnění smlouvy vyplývající
  • Marketingové činnosti, nejčastěji pak zasílání obchodních sdělení, v souladu se zákonnými důvody
  • Přiměřené zjišťování spokojenosti s poskytnutým zbožím nebo službami
  • Zveřejnění komentáře na webové stránce, je-li přímo uživatelem vložen komentář k nějaké stránce.
  • Ze strany Zajišťovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 • Mezi tyto oprávněné zájmy správce osobních údajů patří poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a odst. 47 preambule GDPR, a dotazování zákazníků na jejich spokojenost s nákupem a poskytovanými službami.
 • Pro komunikaci se Zajišťovatelem slouží adresy (poštovní a emailová) a telefonní čísla uvedená ve Smlouvě. Pokud se v dokumentech uvedených v odst. 1 odkazuje na www.t-mobile.cz rozumí se tím odkaz na _____________.
 • Zajišťovatel je oprávněn tyto OP měnit při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na jeho straně nebo na trhu poskytování služeb elektronických komunikací nebo z důvodu změny obecně závazných právních předpisů. Zajišťovatel je povinen o takových změnách vhodným způsobem (na internetových stránkách, SMS, e-mailem, v měsíčním vyúčtování služeb) informovat objednatele před nabytím účinnosti takových změn.
 • Je-li Objednatel spotřebitelem, je v případě jednostranné změny smlouvy Zajišťovatelem Objednatel oprávněn od změny smlouvy i bez uvedení důvodu odstoupit, pokud byla tato změna uzavřena prostředky komunikace na dálku nebo mimo obchodní místo Zajišťovatele. V takovém případě je Objednatel povinen Zajišťovatele o odstoupení informovat do 14 dnů od změny smlouvy. Pokud i přes odstoupení od změny smlouvy využije Objednatel služby Zajišťovatele, je Zajišťovatel oprávněni po Objednateli požadovat jejich úhradu. Za předpokladu, že to bude technicky možné, nastaví Zajišťovatel Objednateli na základě odstoupení od změny smlouvy služby tak, jak byly nastaveny před změnou smlouvy.
 • Tyto OP nabývají účinnosti 23.10.2020 a v plném rozsahu nahrazují předchozí OP.